Procedure
Procedure

Hoe werkt het?

Voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen, moeten de volgende documenten aanwezig zijn

 • Volledig ingevuld aanmeldformulier ondertekend door de Sportleider
 • Bewijs van inschrijving bij een erkende onderwijs- of opleidingsinstelling
 • Kopie van identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs)
 • Recente pasfoto
 • Recent bankafschrift
 • Kopie van bankpas

Binnen 2 tot 4 weken wordt door de Krajicek Foundation beoordeeld of alle documenten aanwezig zijn. Bij het ontbreken van 1 of meerdere documenten wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende documenten binnen een periode van 4 weken alsnog aan te leveren.

Inhoudelijke beoordeling

Zodra alle documenten in het bezit zijn van de Krajicek Foundation start de inhoudelijke beoordeling. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Minimum leeftijd 15 jaar en maximum leeftijd 27 jaar
 • Woonachtig in de buurt van de Playground
 • Hoe lang is de aanvrage als vrijwillige actief?
 • Welke activiteiten heeft hij/zij verricht?
 • Hoe beoordeelt de Sportleider de aanvrager?
 • Is er een activiteitenplan waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste 100 uur gedurende het schooljaar vrijwilligerstaken gaat vervullen op de Playground?

De inhoudelijke beoordeling heeft een doorlooptijd van maximaal 4 weken. Gedurende die periode is er intensief contact tussen de Regiomanagers van de Krajicek Foundation en de Sportleiders.

 • Gedurende de inhoudelijke beoordeling moet de aanvrager een VOG aanvragen met een door de Krajicek Foundation verstrekt formulier. Indien de VOG niet door de Gemeente kan worden verstrekt, wordt dit aan de Krajicek Foundation kenbaar gemaakt en wordt de formele afwijzing naar de Krajicek Foundation opgestuurd.
 • Ook wordt de aanvrager aan een 0-meting onderworpen door middel van een digitale enquête.

Advies & besluit Directie

De inhoudelijke beoordeling wordt afgerond met een advies aan de Directie van de Krajicek Foundation. De Directie beslist uiterlijk 2 tot 4 weken nadat het advies is uitgebracht. Bij de uiteindelijke beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met:

 • Het advies zoals dat is geformuleerd. Indien de VOG niet is verstrekt worden de redenen en omstandigheden kenbaar gemaakt in het advies.
 • Het geldende beleids- en jaarplan.
 • De financiële consequenties
 • Publicitaire overwegingen

Communicatie en uitvoering besluit

De Directie is verantwoordelijk voor het besluit en is in alle omstandigheden gerechtigd een van het advies afwijkend besluit te nemen. Het besluit wordt binnen 1 week nadat deze is genomen, schriftelijk kenbaar gemaakt bij de aanvragende Sportleider. Het besluit wordt binnen 1 week nadat deze is genomen, schriftelijk kenbaar gemaakt bij de aanvragende Sportleider. De Krajicek Foundation stuurt een contract naar de aanvrager, de aanvrager laat deze mede ondertekenen door de Sportleider en stuurt deze terug naar de Krajicek Foundation waarna de verdere financiële afwikkeling wordt verzorgd.

In een besluit kan de Directie de aanvullende voorwaarden formuleren waaraan moet worden voldaan. De medewerker die de aanvraag in behandeling heeft genomen, is vervolgens verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. De Directie kan – alvorens een besluit te nemen – om haar moverende reden besluiten het Bestuur vooraf te consulteren in een specifieke casus.

Rol Bestuur
De Directie maakt periodiek melding van de besluiten die zij heeft genomen ten aanzien van een aanvraag voor een Scholarship bij het Bestuur. Het Bestuur beoordeelt periodiek of de Directie op een juiste wijze en met inachtneming van de geformuleerde criteria en geformuleerde bestuurlijke kaders tot haar besluiten is gekomen.