Procedure
Procedure

Hoe werkt het?

Jongeren doorlopen een voortraject op een Krajicek Playground. Dit voortraject houdt in dat de jongere aan de Sportleider van de Krajicek Playground heeft bewezen dat hij/zij gemotiveerd is, afspraken nakomt en een positief rolmodel in de wijk is. De Sportleider draagt de potentiële kandidaat voor aan de Regiomanager van de Krajicek Foundation.

De Regiomanager voert met de kandidaat Krajicek Scholarshipper en de Sportleider een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt de kandidaat Krajicek Scholarshipper getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • Minimumleeftijd 15 jaar, maximumleeftijd 27 jaar.
  • Woonachtig in de buurt van een Krajicek Playground.
  • Hoe lang is de aanvrager als vrijwilliger actief, welke activiteiten heeft hij/zij verricht?
  • Wat is de beoordeling door de Sportleider van de aanvrager?
  • Is er een activiteitenplan/rooster waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste 100 uur gedurende het schooljaar vrijwilligerstaken gaat vervullen op de Playground?

Bij akkoord van de Regiomanager kan de Krajicek Scholarshipper zich gaan aanmelden via het CRM-systeem.

Inhoudelijke beoordeling

Aanmelden CRM-systeem
De Krajicek Scholarshipper voert zijn persoonsgegevens in. Hierna krijgt een Krajicek Scholarshipper het verzoek van de Krajicek Foundation om digitaal een VOG aan te vragen. Indien de VOG niet door de Gemeente kan worden verstrekt, wordt dit door de Krajicek Scholarshipper aan de Krajicek Foundation kenbaar gemaakt en wordt de formele afwijzing naar de Krajicek Foundation opgestuurd.

De Krajicek Scholarshipper upload de VOG. De Regiomanager keurt de aanmelding van een nieuwe Krajicek Scholarshipper in het CRM-systeem. Bij goedkeuring is de aanvrager officieel Krajicek Scholarshipper.

Start Krajicek Scholarshipper
Voor het ontvangen van de eerste betaling moet vóór 1 december van het scholarshipjaar de volgende documenten geüpload zijn in het CRM-systeem van de Krajicek Foundation:

  • Ondertekend contract door Regiomanager, Sportleider en Krajicek Scholarshipper
  • Kopie ID
  • Bewijs van inschrijving bij een erkend onderwijs of opleidingsinstelling
  • Recent bankafschrift/ kopie bankpas
  • Factuur van kosten voor opleiding

Binnen 2-4 weken wordt door de Krajicek Foundation beoordeeld of alle documenten aanwezig zijn. Bij het ontbreken van 1 of meerdere documenten wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende documenten binnen een periode van 4 weken alsnog aan te leveren.

Bij het verlengen van een bestaand Scholarship, wordt de betreffende Krajicek Scholarshipper opnieuw gevraagd zijn gegevens te uploaden, zodat de Krajicek Foundation de geactualiseerde gegevens van alle Krajicek Scholarshippers in haar bezit heeft.

Communicatie en uitvoering besluit
De Directie is verantwoordelijk voor het besluit en is in alle omstandigheden gerechtigd een van het advies afwijkend besluit te nemen. Het besluit wordt binnen 1 week nadat deze is genomen, schriftelijk kenbaar gemaakt bij de aanvragende Sportleider. De Krajicek Foundation stuurt een contract (beschikbaar in het CRM) naar de aanvrager, de aanvrager laat deze mede ondertekenen door de Sportleider en stuurt deze terug naar de Foundation waarna de verdere financiële afwikkeling wordt verzorgd.

In een besluit kan de Directie aanvullende voorwaarden formuleren waaraan moet worden voldaan. De medewerker die de aanvraag in behandeling heeft genomen, is vervolgens verantwoordelijk voor de juiste uitvoering. De Directie kan, alvorens een besluit te nemen, om haar moverende redenen besluiten het Bestuur vooraf te consulteren in een specifieke casus.